English Français Deutsch Italiano Español


De meest actuele nieuwsberichten:

Leo J. Elders Stichting als culturele ANBI
gepubliceerd: dinsdag, 4 mei 2021
Sinds kort is de Leo J. Elders Stich­ting door de belas­ting­dienst erkend als een culturele ANBI (Alge­meen Nut Beogende Organi­sa­tie).


Interview met J├Ârgen Vijgen in Willibrord Magazine
gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021
In het kerst­num­mer 2020 van het Wil­li­brord Magazine van de pries­ter­oplei­ding van het bisdom Haar­lem waar Leo Elders tussen 1998-2016 filo­so­fie doceerde, verscheen een inter­view met Jörgen Vijgen, de voor­zit­ter van de Leo J. Elders Stich­ting. Via deze weg kunt u dit inter­view lezen.


In memoriam Leo Elders
By his colleague Prof. Elisabeth Reinhardt
gepubliceerd: maandag, 9 november 2020
We invite you to read the In memoriam for Leo Elders, written by his colleague Prof. Elisabeth Reinhardt (University of Navarra, Pamplona) and published in Forum Katholische Theo­lo­gie 36 (2020): 135-137.


Lancering
gepubliceerd: woensdag, 14 oktober 2020
Zonder fees­te­lijk­he­den en met stille trom vanwege de pandemie-maat­regelen is op woens­dag 14 ok­to­ber 2020, sterfdatum Leo J. Elders, deze web­si­te gelan­ceerd. Met niet min­der trots presen­te­ren wij u hierbij de web­si­te van onze stich­ting.


Leo J. Elders Stichting opgericht
gepubliceerd: donderdag, 20 augustus 2020
Op 20 au­gus­tus 2020 is de Leo J. Elders Stich­ting opgericht. De stich­ting heeft ten doel de ge­schre­ven en gedrukte ma­te­ri­alen van en over het gehele oeuvre van prof. dr. Leo J. Elders s.v.d. te bewaren en te bevor­de­ren, met name (maar niet uit­slui­tend) door middel van de uitgave en vertaling van zijn (onuitge­ge­ven) ge­schrif­ten en wil als zodanig de gees­te­lij­ke, weten­schap­pe­lijke en maat­schap­pe­lijke waar­den van dit werk bevor­de­ren, en voorts al hetgeen met een en ander recht­streeks of zij­de­lings ver­band houdt of daartoe bevor­der­lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stich­ting wil deze doel­stel­lingen verwezen­lijken in nauw overleg met het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Uit de statuten).
di, 31 mrt 2020Leo Elders in Sedes Sapientiae Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief
 Corpus Thomisticum
Commissio Leonina
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Grootseminarie Rolduc