English Français Deutsch Italiano Español


ANBI

ANBI

De Leo J. Elders Stich­ting is de ANBI-status (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling) toegekend door de Belas­ting­dienst. De erken­ning geldt vanaf 20 au­gus­tus 2020. Giften sinds 20 au­gus­tus 2020 zijn dus fiscaal aftrek­baar voor de in­kom­sten­be­las­ting.

Alge­meen

naam: Leo J. Elders Stich­ting
RSIN nummer: 8615.61.703
adres: Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM Vo­ge­len­zang
tele­foon: 0252 - 345 362
e-mail: info@leoel­ders.org
web­si­te: www.leoel­ders.org (deze web­si­te)

Bestuur

voor­zit­ter: J. Vijgen
se­cre­ta­ris: J. Verburgt
pen­ning­mees­ter: G. de Jong
lid: A. Elders

Doel­stel­ling/visie

De stich­ting heeft ten doel de ge­schre­ven en gedrukte ma­te­ri­alen van en over het gehele oeuvre van prof. dr. Leo J. Elders s.v.d. te bewaren en te bevor­de­ren, met name (maar niet uit­slui­tend) door middel van de uitgave en vertaling van zijn (onuitge­ge­ven) ge­schrif­ten en wil als zodanig de gees­te­lij­ke, weten­schap­pe­lijke en maat­schap­pe­lijke waar­den van dit werk bevor­de­ren, en voorts al hetgeen met een en ander recht­streeks of zij­de­lings ver­band houdt of daartoe bevor­der­lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleids­plan

Open het beleids­plan van de stich­ting

Belo­ningsbeleid

De leden van het bestuur ont­van­gen geen belo­ning voor hun werk­zaam­he­den. Onkosten, gemaakt in het kader van het uit­oefe­nen van de bestuurs­func­tie, wor­den ver­goed, mits niet boven­ma­tig. De in­stel­ling heeft geen personeel in dienst.

Verslag Ac­ti­vi­teiten

De recente ac­ti­vi­teiten zijn te vin­den op deze web­si­te.

Fi­nan­ciële verantwoor­ding

Een fi­nan­ciële verantwoor­ding volgt bin­nen­kort.

Privacy­ver­kla­ring